Spring til indhold

Resultater for 1

Udbetaling af sygedagpenge efter 14 dage

Efter sygdom af mere end 14 dages varighed overgår du til udbetaling af sygedagpenge fra din kommune. Du skal søge kommunen om sygedagpenge senest tre uger efter, udbetaling fra a-kassen er ophørt.

Dagpenge de første 14 dage af din sygeperiode

Som ledig vil du fortsat modtage dagpenge under sygdom fra din a-kasse under de første 14 dages sygdom. Det er en forudsætning, at du er fuldt ledig og uarbejdsdygtig. A-kassen udbetaler ikke dagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed. Ledige som modtager supplerende dagpenge, kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Gode råd når du klager

Når du vil klage over en afgørelse Tjek klagefristen. Din klage skal ske inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Kig på datoen på meddelelsen om kommunens afgørelse i e-Boks – er du fritaget for at modtage digital post, kan fristen beregnes ud fra datoen på afgørelsen ved at lægge fire … Læs mere

Eksempel på fraværspolitik, privat

Sygefraværspolitik fra virksomheden ’Omme Lift’ Formål og forudsætninger Sygefraværspolitikken bygger på åbenhed, aktiv omhu, tillid, ærlighed og en aktiv indsats fra alle parters side. På denne måde skabes de bedste betingelser for at nå målet med sygefraværspolitikken. En åben dialog mellem leder og medarbejder er grundstenen i sygefraværspolitikken både ved kortere og længerevarende sygdomsperioder. Sygefraværspolitikken … Læs mere

Eksempel på en fraværspolitik, offentlig

Sygemelding og indledende kontakt Den nærmeste leder kontakter medarbejderen inden for få dage for at ønske medarbejderen god bedring og for at få medarbejderens egen vurdering af helbredsproblemets alvor og sygefraværets varighed. Derved udtrykkes omsorg. Der bliver også bedre mulighed for at løse praktiske problemer i forbindelse med sygefraværet og for at foretage en tidlig … Læs mere

Formulér en fraværspolitik

Arbejdspladsen bør have en politik om, hvordan den forholder sig til sygdom og fravær. Politikken skal være kendt, og derfor er det bedst, at den er skrevet ned. Gode råd: Diskutér ikke det individuelle fravær. Diskutér, hvad arbejdspladsen generelt kan gøre for at gøre fraværet mindre. I behøver ikke at have et stort sygefravær for … Læs mere

Hjælp din syge kollega

Nogle gange kan du eller en kollega have brug for at være delvist sygemeldt. Det er helt legalt og kan være en god måde at holde fast i jobbet. Loven om sygedagpenge lægger faktisk op til, at flere skal kunne arbejde delvis, indtil de er helt raske igen. Derfor er det vigtigt, at det drøftes på arbejdspladserne, hvordan … Læs mere

Se på sygefraværet

Alle arbejdspladser skal lave arbejdspladsvurderinger (APV). Det skal ske hvert tredje år, eller før hvis der sker ændringer i arbejdet, som kræver en ny vurdering. Vurderingerne skal bruges aktivt til at sætte fokus på sygefraværet. En APV skal indeholde en vurdering af, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der har været årsag til sygefravær eller … Læs mere

Hvordan forebygger man sygefravær?

Sygefravær kan forebygges. Et godt udgangspunkt er et godt arbejdsmiljø generelt, hvor arbejdsgiver og ansatte taler om bl.a. sygefravær. Det fysiske arbejdsmiljø skal være i orden, men det skal det psykiske arbejdsmiljø også. Man skal være opmærksom på følgende områder: Den enkelte skal have indflydelse på sit eget arbejde Der skal være social støtte fra … Læs mere

Få færre sygedage på arbejdspladsen

Arbejdspladsen kan gøre meget for at få mindre sygefravær. Jo bedre trivslen er, jo færre sygedage. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderer, at en tredjedel af sygefravær skyldes arbejdsmiljøet. Et dårligt arbejdsmiljø har store omkostninger for samfundet og for den enkelte. FH har tidligere undersøgt udgifterne ved dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og konkluderer, at det årligt … Læs mere