Spring til indhold

Resultater for fleksjob

Fleksjob

Hvis du er ansat via fleksjobordningen, får du udbetalt sygedagpenge eller løn fra første fraværsdag. Arbejdsgiveren får refusion for lønudgiften til dig fra din første sygedag. Er du kommet i et nyt job under fleksjobordningen efter 1. januar 2013, får du løn fra arbejdsgiveren samt fleksløntilskud fra din kommune. Under sygdom får du løn eller … Læs mere

Ressourceforløbsydelse

Du modtager ressourceforløbsydelse, når du er visiteret til et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb. Ressourceforløbsydelse afhænger af flere faktorer blandt andet din alder og om du er forsørger eller ej. Ressourceforløbsydelse udbetales uafhængigt af eventuel ægtefælles indtægt og formue. Jobafklaringsforløb Hvis dine sygedagpenge er udløbet, og du ikke kan få dem forlænget, men du stadig er syg, … Læs mere

Gode råd når du klager

Når du vil klage over en afgørelse Tjek klagefristen. Din klage skal ske inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Kig på datoen på meddelelsen om kommunens afgørelse i e-Boks – er du fritaget for at modtage digital post, kan fristen beregnes ud fra datoen på afgørelsen ved at lægge fire … Læs mere

Eksempel på fraværspolitik, privat

Sygefraværspolitik fra virksomheden ’Omme Lift’ Formål og forudsætninger Sygefraværspolitikken bygger på åbenhed, aktiv omhu, tillid, ærlighed og en aktiv indsats fra alle parters side. På denne måde skabes de bedste betingelser for at nå målet med sygefraværspolitikken. En åben dialog mellem leder og medarbejder er grundstenen i sygefraværspolitikken både ved kortere og længerevarende sygdomsperioder. Sygefraværspolitikken … Læs mere

Eksempel på en fraværspolitik, offentlig

Sygemelding og indledende kontakt Den nærmeste leder kontakter medarbejderen inden for få dage for at ønske medarbejderen god bedring og for at få medarbejderens egen vurdering af helbredsproblemets alvor og sygefraværets varighed. Derved udtrykkes omsorg. Der bliver også bedre mulighed for at løse praktiske problemer i forbindelse med sygefraværet og for at foretage en tidlig … Læs mere

Syg i mere end 22 uger

Fakta: Når du har været sygemeldt i 22 uger, skal det igen vurderes, om du fortsat har ret til sygedagpenge. Den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 dage tæller ikke med i de 22 uger. Har du haft flere sygdomsforløb, ophører udbetalingen, når kommunen har udbetalt dagpenge eller refusion til arbejdsgiveren i mere end 22 uger inden for de seneste ni … Læs mere

Forsikring og pension

Udbetaling af forsikringsydelser – ingen modregning Får du udbetalt erstatning efter en arbejdsskade, eller får du udbetalt andre forsikringsydelser (personskade, invalideydelse, gruppeliv eller lignende), sker der ingen modregning i løn under sygdom eller sygedagpenge. Din samlever/ægtefælles indkomst, din formue eller arv vil heller ikke blive modregnet i løn under sygdom eller sygedagpenge. Kontakt pensionskassen, når … Læs mere

Efter sygdom, hvad så?

Sygdom kan strække sig fra at være en kort periode, hvorefter arbejdslivet fortsætter, men det kan også være begyndelsen på et længere forløb. Her oplister vi forskellige situationer, der kan følge efter en periode med sygdom: Tilbage til arbejdspladsen: Man kan enten vende tilbage med fuld arbejdsevne eller gradvist som delvis syg. Arbejdsløshedsdagpenge: Ledige, som … Læs mere

Hvad skal jeg leve af?

Nogle får løn, mens de er syge – andre får sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp. Din indtægt under sygdom afhænger i høj grad af, hvor længe du har været ansat, om du er nyuddannet, hvilken overenskomst du eventuelt er omfattet af eller af funktionærloven. Det har også betydning, om du er i fleksjob. Her kan du finde information om … Læs mere

Rehabiliteringsteam

Alle kommuner har et rehabiliteringsteam, der behandler sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet skal sikre, at alle i ressourceforløb og jobafklaringsforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet. Hvem er i teamet? Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder: Beskæftigelsesområdet Socialområdet, herunder socialpsykiatrien Sundhedsområdet Undervisningsområdet … Læs mere