Ressourceforløbsydelse

Opdateret d. 17. december 2014

Du modtager ressourceforløbsydelse, når du er visiteret til et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb. Ressourceforløbsydelse er på 80 eller 60 procent af det maksimale dagpengeniveau, afhængig af om du er forsørger eller ej. Ressourceforløbsydelse udbetales uafhængig af eventuel ægtefælles indtægt og formue.

Jobafklaringsforløb

Hvis dine sygedagpenge er udløbet og du ikke kan få dem forlænget, men du stadig er syg, har du ret til et jobafklaringsforløb. Under et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på 80 eller 60 procent af den maksimale dagpengesats, afhængig af om du er forsørger eller ej.

I et jobafklaringsforløb skal du have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine muligheder og behov, som tager højde for dine helbredsproblemer. Forløbet skal sigte mod at du kommer tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Det er din kommunes rehabiliteringsteam der beslutter om du skal tilbydes et ressourceforløb.

Et jobafklaringsforløb kan højst vare i to år. Du har ret til flere på hinanden følgende jobafklaringsforløb, hvis du stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Kommunen udpeger en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som varetager den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med dig.

Ressourceforløb

Hvis du har flere eller svære problemer ud over ledighed, som ikke er blevet løst gennem andre aktive indsatser, men som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af aktive indsatser, sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal du tilbydes et ressourceforløb.

For at få et ressourceforløb er det desuden en betingelse, at du har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, tidligere har deltaget i aktive indsatser eller revalidering uden at have forbedret din tilknytning til arbejdsmarkedet. Eller hvis kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan sættes mål for beskæftigelse.

Det er din kommunes rehabiliteringsteam der beslutter om du skal tilbydes et ressourceforløb.

Et ressourceforløb skal mindst vare et år og højst 5 år. Du kan få flere på hinanden følgende ressourceforløb.

Et ressourceforløb beskrives i indsatsdelen af rehabiliteringsplanen. Forløbet kan bestå af tilbud der er beskæftigelsesrettede, sociale tilbud samt sundhedstilbud. Derudover kan forløbet bestå af indsatser, der kan stabilisere og forbedre din fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at du efterfølgende kan deltage i aktive tilbud.

Kommunen udpeger en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som varetager den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med dig.

 

 

 


 FOA Metal HK Danmark 3F