Utilfreds med kommunen

Opdateret d. 9. december 2014

Hvis du ikke er tilfreds med kommunens håndtering af din situation, mens du er syg, kan du gøre flere ting.

Klage over afgørelser

Hvis du er utilfreds med konkrete afgørelser, fx at dine sygedagpenge ikke bliver forlænget, kan du klage til Ankestyrelsen. Klagen skal først sendes til kommunen, som sender den videre såfremt de fastholder afgørelsen. Kommunen skal vejlede dig om, hvor og hvordan du kan klage, og skal give dig indsigt i alle relevante sagsakter. Samtidig skal kommunen skriftligt begrunde deres afgørelse.

Klage over anden aktør

Anden aktør må ikke træffe afgørelser og foretage partshøring i sygedagpengesager.

Hvis du er utilfreds med, at kommunen har henvist dig til en anden aktør, som skal forestå opfølgningen i din sygesag, kan du også klage over dette til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over anden aktørs afgørelse skal du klage til kommunen. Denne afgørelse kan sendes videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Klage over sagsbehandling

Hvis du er utilfreds med kommunens sagsbehandling, kan du også klage. Det kan for eksempel være, at du vil klage over passivitet, hyppige skift af sagsbehandler, mangelfuld vejledning eller afslag på et ønske om at skifte sagsbehandler.

Klagen skal sendes til din kommune. Til borgmesterkontoret, som er den øverste ansvarlige for kommunens drift.

Hvis du mener, at kommunen overtræder loven, ved for eksempel ikke at rette sig efter en ankeafgørelse, skal du sende klagen til Statsforvaltningen, som fører tilsyn med landets kommuner.


 FOA Metal HK Danmark 3F